Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę  o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać można w gminie właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Organem właściwym dla naszych mieszkańców  jest Burmistrz Miasta Sulejówek, w imieniu którego zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

-  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Organem właściwym jest Burmistrz Miasta Sulejówek, w imieniu którego zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

 Wnioski  o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku, ul. Świętochowskiego 4.

(pon. 8-17, wtorki, środy 8-16, czwartek -dzień wewnętrzny, piątki 8-15).

tel. 22 7835949 w 21, tel.  kom. 604 438 905   

 Wnioski składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek elektroniczny wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia za pomocą profili zaufanego. 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku nie wskazania tego adresu, informację można odebrać bezpośrednio w siedzibie MOPS. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

- 400 zł. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

- 500 zł. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Jeżeli wniosek o przyznanie dodatku osłonowego zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca
i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. (jednorazowa wypłata).

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpoznany.

22 369 14 44 - Infolinia ogólnopolska

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Wzór wniosku można pobrać tutaj

Instruckcja wypełnienia wniosku, dostępna tutaj

 

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1660
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-05 12:58