Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

POMOC MIESZKANIOWA- DODATEK MIESZKANIOWY

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
 • deklarację o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
  • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach;
  • emerytura/renta - z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - decyzja  oraz zaświadczenie o wysokości NETTO otrzymanego świadczenia;
  • w przypadku pobierania np. zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ;
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach (na obowiązującym druku);
  • w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego - złożenie oświadczenia o powierzchni gruntów ha przeliczeniowych (na obowiązującym druku);
  • w przypadku pobierania np. alimentów, funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego lub uczelnianego (o charakterze socjalnym), egzekucji komorniczej, ulgi prorodzinnej, zwrotu podatku - złożenie oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (na obowiązującym druku) oraz udokumentowanie ww. dochodów;
 • oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego (na obowiązującym druku);
 • informację zarządcy budynku  lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (na obowiązującym druku);
 • punktową kartę lokalu (na obowiązującym druku).

Zarządca budynku lub inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zobowiązany jest do:

 • wypełnienia druku "Informacja zarządcy budynku" dotyczącego ilości osób w gospodarstwie domowym, wydatków za mieszkanie z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku oraz podania aktualnego numeru rachunku bankowego;
 • wypełnienia punktowej karty lokalu (należy wypełnić w przypadku, gdy stawka czynszu, odszkodowania, eksploatacji + fundusz remontowy [z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntu] jest wyższa niż 4,90 zł / m2);

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 05-071 Sulejówek, ul. Świętochowskiego 4 .

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

· za pośrednictwem  placówki pocztowej

· osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie MOPS Sulejówek 

· za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Tel. kontaktowy: 22 7835949 w 27, e- mail: mops@list.pl

Godziny urzędowania

· poniedziałek od godziny 8.00 do 17:00

· wtorek, środa od godziny 8:00 do 16:00

· czwartek - dzień wewnętrzny

· piątek od godziny 8:00 do 15:00.

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Wybierz dogodną formę otrzymania świadczenia:

·      przelewem na konto, które wskażesz we wniosku

·      wypłata w kasie Banku Spółdzielczego, Sulejówek, ul.  Bema 2H

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem organy, który wydał decyzję.  

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Na rozpatrzenie Twojego wniosku  jest miesiąc. Czas rozpatrywania może się przedłużyć, jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożeniu wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Podstawa prawna

 • ustawa dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

Inne informacje

Przy składaniu kopii dokumentów, zabierz ze sobą także ich oryginały, abyś mógł pokazać je do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje gdy:

 • wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu;
 • przekroczone zostanie kryterium dochodowe w gospodarstwie: jednoosobowym 40% a  w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku;
 • zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego;
 • wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.
 • osobom przebywającym w: domu pomocy społecznej,
  • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • schronisku dla nieletnich,
  • zakładzie poprawczym,
  • zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Druk wniosku możesz otrzymać także w MOPS Sulejówek

 

Dodatek mieszkaniowy- więcej informacji 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

− Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach,

− Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

− Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

− Innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

− Osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym tj2265,01 zł i 30% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1698,76 zł.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryterium dochodowe

Od 9 lutego 2022 r. kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 5662,53 zł.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie złożonego przez wnioskodawcę (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 KK) oświadczenia o powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Dochód z 1 hektara przeliczeniowego w 2020 r. wynosił 3819 zł.

Dochód z działalności gospodarczej ustala się na podstawie złożonego przez wnioskodawcę (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 KK) oświadczenia o uzyskanych dochodach w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Kryterium metrażowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, ze udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały poniżej. Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Maksymalna powierzchnia użytkowa

1 osoba

35 m2

45,5 m2

 

2 osoby

40 m2

52,0 m2

 

3 osoby

45 m2

58,5 m2

 

4 osoby

55 m2

71,5 m2

 

5 osób

65 m2

84,9 m2

 

6 osób

70 m2

91,0 m2

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10521
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-17 11:11:56