Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Zarządzenie nr OR.021.13/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w spawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy 2020.

Zarządzenie nr OR.021.12/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sprawie przyjęcia Ramowych procedur bezpieczeństwa w organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w Dziennym Domu "Senior+" w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie OR.021.11/2020 z dnia 19 maja 2020 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sprawie ogarniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Zarządzenie nr OR.021.09/2020 z dnia 4 maja 2020 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sprawie ograniczeń bezpośredniej obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Zarządzenie OR.021.08/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sp[rawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wypłata świadczeń gotówkowych

Szanowni Państwo,

W związku z tymczasowym zamknięciem oddziału Banku Spółdzielczego na ul. Bema 2H informujemy, że wypłaty świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 20.03.2020 r. będą realizowane przez oddział Banku Spółdzielczego w Sulejówku,  ul. Dworcowa 71  w godzinach od 9:00 do 14:00

Zalecamy, aby osoby korzystające z wypłat gotówkowych świadczeń, w miarę możliwości otworzyły konta osobiste, i numery rachunków dostarczały do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-19 10:33

Informacja dla interesantów MOPS Sulejówek

W związku z narastającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku zwraca się z uprzejma prośbą do klientów o ograniczenie osobistych kontaktów z Ośrodkiem. Zachęcamy do korzystania z informacji telefonicznej oraz usług elektronicznych (te. 22 783 59 49, email: mops@list.pl). Ponadto w wyjątkowych okolicznościach osoby samotne, nie posiadające rodziny, osób zaprzyjaźnionych mogą zwrócić się o wsparcie w formie dostarczenia żywności i leków pod. nr. telefonu, jak powyżej lub nr telefonu 533 506 028 do pracownika Urzędu Miasta w Sulejówku.

         Jednocześnie zwracamy się z prośbą do osób, które odbierają świadczenia gotówkowo w Kasie Banku Spółdzielczego w Halinowie o wskazanie rachunków bankowych do wypłaty świadczeń. Prośba ta ma na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów, co zmniejszy zagrożenie z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

Dyrektor MOPS Sulejówek

                                                                                                     /-/ Teresa Kośnik

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-12 15:08

informacja na temat działania Dziennego Domu "Senior+"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku informuje, iż w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego czasowo ( w dniach 12 marca- 25 marca)  zostaje zamknięty Dzienny Dom "Senior +" w Sulejówku. Zalecane jest pozostanie seniorów w domu, skorzystanie z wsparcia rodziny, znajomych, sąsiadów w zakresie dokonania zakupów żywności i leków. W wyjątkowych okolicznościach osoby samotne mogą skontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS pod tel. 22 7835949, e-mail: mops@list.pl

Teresa Kośnik, Dyrektor MOPS w Sulejówku

w załączeniu:

Zarządzenie nr OR.021.03.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu "Senior+" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

Zarządzenie Nr OR.021.2/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

Zarządzenie nr OR.021.11/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze w MOPS Sulejówek

Zarządzenie Nr OR.021.5/2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego "Trzecie Mikołajowe Przygody"

Zarządzenie nr OR.021.10/2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru uczestników do Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku, przy Pl. Czarnieckiego 46

Zarządzenie OR.021.7/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Zarządzenie nr OR.021.8/2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówkuw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem kandydata na stanowisko pomocnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Uchwałą Rady Miasta  Sulejówek nr XV/138/2019 z dnia 24 października 2019 r. w Sulejówku  z dniem 01 stycznia 2020 r. utworzono ośrodek wsparcia  dla osób starszych pn.  Dzienny Dom "Senior +" i włączono w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Powstanie placówki jest możliwe dzięki wsparciu środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w formie dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Program „Senior+” jest wieloletnim przedsięwzięciem, które umożliwia otrzymanie dofinansowania na utworzenie lub doposażenie placówki, jak również na częściowe pokrycie kosztów jej funkcjonowania. W bieżącym roku Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację Modułu 1 – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”.  W kolejnych latach można będzie się ubiegać o dofinansowanie  funkcjonowania utworzonej placówki w ramach Modułu 2.

Potrzeba realizacji i wykonania tego zadania wynika przede wszystkim z sytuacji demograficznej Miasta i związanych z nią wyzwań. Niezbędne jest też stworzenie stałego miejsca, gdzie  osoby starsze będą mogły wykorzystywać swój potencjał i zasoby a jednocześnie będą miały możliwość uzyskania stosownie do stanu zdrowia i możliwości  wielokierunkowego wsparcia.  Poza funkcją  wspierającą istotna jest  integracja środowiska lokalnego i działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu.

Rozpoczęcie działalności Dziennego Domu "Senior +" przewiduje się na styczeń 2020 r.  Zaplanowano 45 miejsc dla nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+, którzy zamieszkują na terenie Sulejówka.

Siedziba placówki znajduje się w Sulejówku przy Pl. Stefana Czarnieckiego 46.  

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone zasady naboru uczestników i podstawowe zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia.

 

                                                                                               Teresa Kośnik - Kierownik

                                                                       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku


 

ZARZĄDZENIE NR OR.021.2./2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku z dnia: 24 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Zarządzenie nr OR.021. 1/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Świętochowskiego 4, 05-071 Sulejówek, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.

 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 4. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. Mają Państwo prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku:

 • dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

 • sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

 • usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 17 RODO).

 1. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej prze Państwa zgody, do momentu jej wycofania.

 1. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uprawnionych do świadczeń w miejscu zamieszkania, na terenie Miasta Sulejówek w okresie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Sulejówek nr SO.0052.43.2013 z dnia 18 listopada 2013 r. dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku do przeprowadzania otwartych konkursów ofert realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wyboru ofert oraz podpisywania umów z podmiotami wyłanianymi w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku wybrał następujący podmiot, który będzie realizował od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, Lublin, ul. Kolorowa 6, Filia 04-615 Warszawa ul. VII Poprzeczna 13.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku,

Teresa Kośnik

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-27 13:39

Konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uprawnionych do świadczeń w miejscu zamieszkania, na terenie Miasta Sulejówek w okresie od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2017-12-01 14:17

ZARZĄDZENIE NR OR.021. 5/2017 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2017-11-13 15:17
 • zmodyfikował: MOPS
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-13 15:16

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

1.Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

 Ważne:Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy.

 W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,

2) od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka .


 

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. (nowe, opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nowe, opisane wyżej regulacje są zawarte w następujących przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacjach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów):

Art. 7 ust. 3a:„Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.” (przepis dotyczy wyłączenia stosowania utraty i uzyskania dochodu w niektórych przypadkach).

Art. 18 ust. 5a:„W przypadku przyznania świadczenia wychowawczego po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do świadczenia wychowawczego weryfikuje się z uwzględnieniem art. 7 ust. 3a. Przepisy art. 20 ust. 1 stosuje się.” (przepis dotyczy obowiązku weryfikacji świadczenia wychowawczego po upływie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu).

Art. 25 ust. 2 pkt 1a:„Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu -po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a:” (przepis dotyczy uzupełnienia katalogu nienależnie pobranych świadczeń o sytuacje związane z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).”

 1. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

 Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

 Ważne:Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 Ww. przepisy dotyczące ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formach ryczałtowych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

 Ważne:Ustalenie, czy członek rodziny w roku „bazowym” osiągał dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i tym samym, czy dotyczy go ww. procedura ustalania dochodu, dokonywane będzie w oparciu o deklarację wnioskodawcy zawartą we wniosku o dane świadczenie (w przypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego –w pkt 7.2 przykładowego wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zamieszczonego na stronie internetowej MRPiPS).

 Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

 Ważne:Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Dotyczy to także, składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. jeszcze na obecny okres zasiłkowy/świadczeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan prawny obowiązujący do 31 lipca 2017 r., oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 5. Nowe formularze wniosków

Ważne:Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 W nowych, procedowanych obecnie, rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas – sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.

 Ważne: Powyższe dotyczy także wzorów wniosków i załączników składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. na obecny okres trwający do 30 września 2017 r. (w przypadku świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) oraz trwający do 31 października 2017 r. (w przypadku świadczeń rodzinnych).

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( www.mpips.gov.pl )


 

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2017-07-25 09:16
 • zmodyfikował: MOPS
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-25 09:15

Terminy składania wniosków na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, informuje, o terminach składania poszczególnych wniosków na nowy okres 2017/2018, okres zasiłkowy 2017/2018 i okres świadczeniowy 2017/2018:

 

 1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

   

  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze bądź świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do danego świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku, następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata za miesiąc październik nastepuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

 

 1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 września 2017 r.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne (w tym specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku założenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie, ze względu na prace trwające w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

W przypadku pojawienia się zmian, zostaną Państwo poinformowani na stronie internetowej MOPS Sulejówek.

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo także uzyskać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku, na ul. Świętochowskiego 4, lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 783 94 82.

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2017-06-30 10:40

Ogłoszenie w sprawie czasu pracy w dniu 14 kwietnia 2017 r.

Szanowni Mieszkańcy !!!

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

14 kwietnia br. (piątek)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku będzie czynny

w godzinach 8:00-12:00

 

Za utrudnienia przepraszamy

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2017-04-04 10:06

ZARZĄDZENIE NR OR.021.2/2017 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku z dnia 3 kwietnia 2017 roku. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy oraz skrócenia czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2017-04-04 10:05

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uprawnionych do świadczeń w miejscu zamieszkania, na terenie Miasta Sulejówek w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uprawnionych do świadczeń w miejscu zamieszkania, na terenie Miasta Sulejówek w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Sulejówek nr SO.0052.43.2013 z dnia 18 listopada 2013 r. dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku do przeprowadzania otwartych konkursów ofert realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wyboru ofert oraz podpisywania umów z podmiotami wyłanianymi w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku wybrał następujący podmiot, który będzie realizował od 04 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, Lublin, ul. Kolorowa 6, Filia 04-615 Warszawa ul. VII Poprzeczna 13.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik MOPS w Sulejówku, Teresa Kośnik
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2016-12-29 13:35

Zarządzenie Nr OR.021.8 /2016 z dnia 21 listopada 2016 r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uprawnionych do świadczeń w miejscu zamieszkania, na terenie Miasta Sulejówek w okresie od dnia 02.01.2017 do dnia 31.12.2017”.

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2016-11-21 14:19

Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sprawie skrócenia czasu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w dniu 31 października 2016 r.

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2016-10-26 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4150
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-29 14:08