Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

NABÓR W MOPS

OGŁOSZENIE O NABORZE AK.110.2/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. : PRACOWNIK SOCJALNY/ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/ SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku  ogłasza nabór na  stanowisko pracy:   

PRACOWNIK SOCJALNY/ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/ SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

 - 1 E T A T ,  U M OWA O P R A C Ę / możliwy termin zatrudnienia - od 1 września 2019 r.) 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz 1508 ze zm.),

a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

b) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

c) dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;

2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępo-

wania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3. obywatelstwo polskie,

4. nieposzlakowana opinia,

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

II. WYMAGANIA DODATKOWE

1. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej,

2. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole,

3. umiejętność komunikowania się z wnioskodawcą wsparcia, o jakim mowa w ustawie o pomocy społecznej, 

4. odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,  otwartość.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA DANYM STANOWISKU OBEJMUJE w szczególności:

1. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy.

2. Prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej , w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Miasta Sulejówek.

3. Ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej ,

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,

5. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości

rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i

organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy z innych źródeł,

6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w

prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.

7. Przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

8. Obsługa programu TT Pomoc w szczególności:

a) wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz aktualizowanie tych danych,

b) przygotowywanie projektów decyzji,

9. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarzą-dowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach wynikających z prowadzonej pracy socjalnej.

10. Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych.

11. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu,wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych

programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),

2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3. kopie świadectw pracy w przypadku posiadanego stażu pracy,

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego,

6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz na tle seksualnym i przeciwko rodzinie.

6. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

7. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-sprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia 20 sierpnia  2019 r.

1. w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek w godz. 8-17, wtorek, środa, czwartek  w godz. 8-16,piątek w godz. 8-15, lub

2. przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 05-071 Sulejówek, ul Świętochowskiego 4.   

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie i dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny”

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Nabór składa się z etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

selekcji merytorycznej – rozmowy kwalifikacyjnej  lub testu w zależności od postanowienia Komisji Rekrutacyjnej.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. Informacja o ostatecznym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Uwaga: Kierownik jednostki na każdym etapie może bez podania przyczyn odwołać nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

w załączeniu:

-  klauzula informacyjna

-  wzory oświadczeń

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na stanowisko pracy  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, 05-071 Sulejówek, ul Świętochowskiego 4 (MOPS), reprezentowany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: j.w. lub adres e-mail: iod@mopssulejowek.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji naboru na wolne stanowisko urzędnicze w oparciu o zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani w innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.

Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje kandydatowi prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i przepisów kancelaryjnych przyjętych w MOPS Sulejówek.

5) Dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

b) w przypadku osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione, ale zakwalifikowały się do 5 najlepszych kandydatów, przez okres 3 miesięcy (art. 13a ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych stosuje się odpowiednio) od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, po tym terminie zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

c) w przypadku osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione i nie zakwalifikowały się do 5 najlepszych kandydatów, przez okres 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyniku naboru, po tym terminie zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

6)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych. 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.

10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europe-jskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

                                                                       . Teresa Kośnik -Kierownik

                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Sulejówku.

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-07-25 14:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 14:09

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS Sulejówek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8768
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-25 14:10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

ul. Świętochowskiego 4, 05-071 Sulejówek

Regon 711645413, NIP 952-10-47-405

 

Dane kontaktowe

tel. (22) 783 59 49, 783 97 58
fax (22) 783 99 67

e-mail: mops@list.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek:          08:00 - 17:00

Wtorek:                 08:00 - 16:00

Środa:                   08:00 - 16:00

Czwartek:               dzień pracy wewnętrznej

Piątek:                   08:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 348463
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-26 11:30

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl