Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Nabór na stanowisko urzędnicze w dziale Finansowo - Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU "SENIOR +" W SULEJÓWKU

 z dnia 27 grudnia 2019 r.

 

Poszukujemy ludzi kreatywnych, z doświadczeniem i z wrażliwością na sprawy seniorów.  Od kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu będziemy wymagać ogromnego zaangażowania  w sprawne i efektywne prowadzenie ośrodka wsparcia. Dzienny Dom Senior +" jest wyjątkowo ważny dla naszych seniorów i całej społeczności lokalnej Sulejówka.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku

 

I .  Wymiar etatu 1/1

Zatrudnienie umowa o pracę na czas określony: do 31 grudnia 2022 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 20.01.2020 r.  

Miejsce wykonywania pracy - Sulejówek, Pl. St.Czarnieckiego 46.

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe i spełnienie wymogu z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2019, poz.1507 ze zm). t.j posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6. Znajomość programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020. 

7. Znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, w tym m.in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz., 869 ze zm.),  ponadto przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, przepisów kancelaryjnych.  

III. Wymagania dodatkowe:

1. Zdolności menedżerskie i organizacyjne.

2. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu.

3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

4. Wysoka kultura osobista.

5. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

6. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.

7. Komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność do empatii.

8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

9. Mile widziane posiadanie uprawnień terapeuty zajęciowego.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zarządzanie i kierowanie Dziennym Domem "Senior +" na podstawie aktów prawnych oraz udzielonych pełnomocnictw, w tym w szczególności:

1. Realizacja zadań i planów działalności Dziennego Domu "Senior+".

2. Reprezentowanie Dziennego Domu "Senior+" na zewnątrz.

3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników ośrodka wsparcia.

4. Opracowanie i realizacja rocznego planu finansowego.

6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji, sporządzanie sprawozdań z działalności jednostki.

7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno- epidemiologicznych.

8.  Zapewnienie  i utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług.

9. Inne zadania wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania jednostki. 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU

Odwołanie konkursu na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku

OGŁOSZENIE NABORU na stanowisko: terapeuta zajęciowy – 2 etaty w Dziennym Domu "Senior +" w Sulejówku z dnia 28 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE NABORU 

na stanowisko: terapeuta zajęciowy – 2 etaty

w  Dziennym Domu "Senior +" w Sulejówku z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza nabór na stanowisko  terapeuty zajęciowego Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku

 

        I .  Wymiar etatu: 2 etaty  

1. Zatrudnienie umowa o pracę na czas określony: 3 lata.

2. Przewidywany termin zatrudnienia: od 02.01.2020 r.  

3. Miejsce wykonywania pracy - Sulejówek, Pl. St. Czarnieckiego 46,

4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) i Regulaminem wynagradzania MOPS w Sulejówku.

      II. 1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie  zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego,

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

       2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- wysokie poczucie odpowiedzialności,

- sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,

- empatia, zaangażowanie, asertywność,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem.,

- rzetelność, systematyczność,

-  umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych,

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

- samodzielność w działaniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE W ZAŁĄCZENIU

 

NABÓR W MOPS

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU "SENIOR +" W SULEJÓWKU

                                                   OGŁOSZENIE KONKURSU

NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU "SENIOR +" W SULEJÓWKU

                                                     z dnia 19 listopada 2019 r.

Poszukujemy ludzi kreatywnych, z doświadczeniem i z wrażliwością na sprawy seniorów.  Od kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu będziemy wymagać ogromnego zaangażowania  w sprawne i efektywne prowadzenie ośrodka wsparcia. Dzienny Dom Senior +" jest wyjątkowo ważny dla naszych seniorów i całej społeczności lokalnej Sulejówka.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku

I .  Wymiar etatu 1/1

Zatrudnienie umowa o pracę na czas określony: 3 lata.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 02.01.2020 r.  

Miejsce wykonywania pracy - Sulejówek, Pl. St.Czarnieckiego 46 oraz Sulejówek, Reymonta 43

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe i spełnienie wymogu z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2019, poz.1507 z późn. zm). t.j posiadanie co najmniej trzy-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6. Znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, w tym m.in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz., 869 ze zm.),  ponadto przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, przepisów kancelaryjnych.  

III. Wymagania dodatkowe:

1. Zdolności menedżerskie i organizacyjne.

2. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu.

3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

4. Wysoka kultura osobista.

5. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

6. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.

7. Komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność do empatii.

8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

9. Mile widziane posiadanie uprawnień terapeuty zajęciowego.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zarządzanie i kierowanie Dziennym Domem "Senior +" na podstawie aktów prawnych oraz udzielo-nych pełnomocnictw, w tym w szcególności:

1. Realizacja zadań i planów działalności Dziennego Domu "Senior+".

2. Reprezentowanie Dziennego Domu "Senior+" na zewnątrz.

3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników ośrodka wsparcia.

4. Opracowanie i realizacja rocznego planu finansowego.

6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji, sporządzanie sprawozdań z działalności jednostki.

7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno- epidemiologicznych.

8.  Zapewnienie  i utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług.

9. Inne zadania wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania jednostki. 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

      1.  Praca z osobami starszymi, kadrą pracowników, praca administracyjno-biurowa,

      2. stanowisko pracy znajduje się na terenie Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku , przy ul. Pl. St. Czarnieckiego 46 i w budynku przy ul. Reymonta 43 na I piętrze.

       3. praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,

       5. obsługa komputera,

        6. wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania MOPS w Sulejówku,

        7. narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.

       8. Zwierzchnik służbowy: Kierownik/Dyrektor MOPS w Sulejówku.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.       podanie o przyjecie na stanowisko (list motywacyjny),

2.       krótki życiorys z opisem nauki i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (CV),

3.        kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

5.        oświadczenia podpisane własnoręcznie:

       -  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

       -  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

     - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia       publicznego  lub przestępstwo skarbowe,

      - o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

      - o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

    W/w oświadczenia powinny zawierać klauzule wynikająca z art. 233 k.k.

        6. Koncepcja funkcjonowania dziennego Domu  "Senior +"w Sulejówku, zawierająca m.in. propo-nowany przez kandydata sposób organizacji jednostki, propozycje działań z zakresu pozyskiwania środków finansowych ( w tym środków z UE oraz innych mechanizmów  pomocowych) na działalność jednostki.

       Uwaga:

     -  Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

      Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogów określonych w pkt. VI.5 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

      Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

VII. Informacja o metodach i technikach naboru:

1.  weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji,

2.  rozmowa kwalifikacyjna  z osobami spełniającymi wymagania formalne ( po zawiadomieniu telefonicznym).

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin:      2019-12-05  do godz. 15.30

 

Sposób: Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na  stanowisko urzędnicze Kierownika Dziennego Domu "Senior+" należy składać lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, 05-71 Sulejówek, ul. Świętochowskiego 4.

Uwaga: decyduje data faktycznego wpływu oferty do tutejszego Ośrodka w  wyżej wymienionym terminie.

 

IX. Informacje dodatkowe:

- Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, można je odebrać osobiście po zakończeniu procedury naboru.

- Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.

- Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Sulejówku: bip.mops.sulejowek.pl, na stronie internetowej  Urzędu Miasta w Sulejówku i na tablicy ogłoszeń w/w jednostek samorządowych. 

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 7835949.

Uwaga:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

X.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku.

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, 05-071 Sulejówek, ul Świętochowskiego 4 (MOPS),

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: j.w. lub adres e-mail: iod@mopssulejowek.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji naboru na wolne stanowisko urzędnicze w oparciu o zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani w innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.

Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje kandydatowi prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i przepisów kancelaryjnych przyjętych w MOPS Sulejówek.

5) Dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

b) w przypadku osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione, ale zakwalifikowały się do 5 najlepszych kandydatów, przez okres 4 miesięcy (art. 13a ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych stosuje się odpowiednio) od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, po tym terminie zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

c) w przypadku osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione i nie zakwalifikowały się do 5 najlepszych kandydatów, przez okres 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyniku naboru, po tym terminie zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

 

                                                                                               Teresa Kośnik

                                                              Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Sulejówku

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-25 14:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 14:09

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS Sulejówek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10142
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-27 14:35