Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Informator „Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 r. Katalog możliwego wsparcia dla miasta Sulejówek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku, ul. Idzikowskiego 7b od 01.12.2017 roku jest wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-opiekuńczym na obszarze powiatu mińskiego realizującym zadania z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny z udziałem terapeutów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów i fizjoterapeutów oraz innych specjalistów.

Zatem, zapraszamy dzieci posiadające opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju od urodzenia do czasu podjęcia nauki w klasie I Szkoły Podstawowej, ich rodziców i opiekunów prawnych.

 Anna Padzik
 Dyrektor Poradni

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniesie cztery tysiące złotych.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Pomoc przysługiwać będzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na dochód. Ustawa przyznaje także rodzinie uprawnienia do poradnictwa koordynowanego przez asystenta rodziny.

Omawiana ustawa wprowadza zmiany w innych aktach, w tym m.in. w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.), ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.),ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dla rodzin zamieszkałych w Sulejówku podmiotem, który będzie realizować wsparcie w zakresie jednorazowego świadczenia pieniężnego i asystentury będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Metryka

  • opublikował: MOPS
    data publikacji: 2016-12-29 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8403
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-17 11:07:35