Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2024-03-26 10:40

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024 FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Rusza nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

3KAAAAAASUVORK5CYII=

Na realizację zadań w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu

Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu

Solidarnościowego w 2024 r. kwotę – 190 000 000 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Adresaci Programu:

1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o

niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Szczegółowe informacje o programie„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu

Terytorialnego – edycja 2024 znajdują się na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku  następujących dokumentów zgłoszeniowych:  https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku,  ul. Świętochowskiego 4 lub przesłać drogą elektroniczną na adres email: mops@list.pl do dnia 15 listopada 2023 roku.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie i służy jedynie do oszacowania zapotrzebowania w powyższym zakresie, które posłuży do przygotowania wniosku na środki finansowe na realizację Programu.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku w 2024 r. zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 w dwóch formach:  

1. w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika
    programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,        
2. w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika
     programu wynosi 14 dni w ciągu roku.   

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. 

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejówku do dnia 6 października 2023 r. osobiście  lub telefonicznie pod  nr tel. 22 783-59-49 wew. 24.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-09-22 13:50

Opieka wytchnieniowa w Mieście Sulejówek - edycja 2022

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W MIEŚCIE SULEJÓWEK

Miasto Sulejówek wzorem lat ubiegłych po raz kolejny przystąpiło do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

W dniu 22.02.2022 roku z upoważnienia Burmistrza Miasta Sulejówek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku Pani Teresa Kośnik podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w Mieście Sulejówek.

            Na podstawie podpisanej umowy Miasto Sulejówek otrzymało środki w wysokości 251 100,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W związku z przystąpieniem przez Miasto Sulejówek do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 planowane jest objęcie wsparciem w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej dla 25 osób (9 dzieci po 240 godzin na osobę i 16 osób dorosłych po 240 godzin na osobę) oraz w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody oraz ośrodka który będzie aplikował o pozytywną opinię gminy dla 2 osób dorosłych.

            W przewidywanych rezultatach zakładamy czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki na osobą z niepełnosprawnością.

 

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 240 godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz 14 dni usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022, oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej -Skala FIM, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia, które należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku, ul. Świętochowskiego 4, 05-071 Sulejówek. Dopuszcza się składanie dokumentów osobiście w siedzibie MOPS w Sulejówku oraz pocztą na adres wskazany powyżej.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejówku. tel. 22 783 59 49 wew. 29 lub 20

Program realizowany jest od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Opieka wytchnieniowa - nabór kandydatów

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku w ramach przygotowań do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Pełna treść ogłoszenia o naborze pod adresem:

https://www.bip.mops.sulejowek.pl/plik,549,pelna-tresc-ogloszenia-o-naborze.pdf

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 - na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Opieka wytchnieniowa w Mieście Sulejówek

Miasto Sulejówek wzorem roku ubiegłego po raz drugi przystąpiło do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

W dniu 06.05.2021 roku Burmistrz Miasta Sulejówek Pan Arkadiusz Śliwa podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków z Funduszu Solidarnościowego –  Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 w Mieście Sulejówek.

            Na podstawie podpisanej umowy Miasto Sulejówek otrzymało środki w wysokości 166 446,72 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W związku z przystąpieniem przez Miasto Sulejówek do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 planowane jest objęcie wsparciem w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej dla 17 osób (7 dzieci po 240 godzin na osobę i 10 osób dorosłych po 240 godzin na osobę) oraz w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody dla 1 osoby dorosłej.

            W przewidywanych rezultatach zakładamy czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki na osobą z niepełnosprawnością.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-01 11:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4733
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-26 10:40:40