Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego stopnia gminnego. Nie posiada osobowości prawnej. Status prawny MOPS reguluje ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku działa w szczególności w zakresie i na podstawie:


1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze  zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111);
3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.);
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.);
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
7) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)
8) ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.  1878 ze zm.);
9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2133 ze zm.);
10) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);
11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 1373 ze zm.);
12) ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1390 ze zm.);
13) ustawy  z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);
14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);
15) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 2407 ze zm.);
16) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.); 
17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"( Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.);
18) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
19) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz 1061);
20) uchwały  Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 ( MP. poz. 1007);
21) ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
22) uchwały Nr 119/XXXII/92  Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 16 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku; 
23) statutu,  innych ustaw i stosownych przepisów prawa;  

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4096
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-20 11:25