Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego stopnia gminnego. Nie posiada osobowości prawnej. Status prawny MOPS reguluje ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku działa w szczególności w zakresie i na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze  zm.);

2) ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz.111 ze zm.);

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.);

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);

5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

7) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);

8) ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.  685);

9) ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.);

10) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.);

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 1373 ze zm.);

12) ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);

13) ustawy  z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.);

14) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( poz. 2019 ze zm.);

15) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 2407 ze zm.);

16) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"( Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);

18) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

19) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz 1061 ze zm.);

20) uchwały  Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 ( MP. poz. 1007);

21) ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);

22 )  Ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

23) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

24) uchwały Nr 119/XXXII/92  Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 16 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku;

25) statutu,  innych ustaw i stosownych przepisów prawa; 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7024
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-01 14:36