Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – starszy inspektor ds. świadczeń w zakresie pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonym w dniu 26.02.2024 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonym w dniu 26.02.2024 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonym w dniu 22 grudnia 2023 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: pracownik socjalny/ starszy pracownik socjalny/ specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonym w dniu 22 grudnia 2023r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Miejsk i m Ośrodk u Pomocy Społecznej w Sulejówku

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonego dnia 23 maja 2023 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonym w dniu 6 grudnia 2022 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszonego w dniu 17 listopada 2022 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowo- księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

Sulejówek,  dnia 01 marca 2022 r. 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Dziale Finansowo- księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ze zm. ) – podaje się informację o wyniku naboru.

 1. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

 1. Stanowisko: urzędnicze.
 2. Imię i nazwisko kandydata:

Monika Kalinowska, zam. w Halinowie.

 1. Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wyższe wykszta-łcenie ekonomiczne, doświadczenie zawodowe, jest biegła w obsłudze programów księgowych        i bankowych.

                             

                                                                             Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy           Społecznej w Sulejówku- Teresa Kośnik

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-02 14:33

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku - Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku ogłoszonego 2 lipca 2021 r.

W terminie określonym w ogłoszeniu aplikację złożyła 1 osoba- Jolanta Sokulska zam. Korytnica.

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej  Komisja rekrutacyjna uznała, iż dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne oraz P. Jolanta Sokulska posiada przygotowanie zawodowe, doświadczenie w pracy z seniorami i umiejętności do podjęcia pracy na stanowisku Kierownika Dziennego Domu "Senior +".

                                                                                              

Sulejówek,  15 lipca  2021 r.                                                                 Teresa Kośnik

                                                                                               Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy                                                                                                                        Społecznej w Sulejówku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-15 12:35

Informacja z przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze inspektora do spraw świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonego 01 września 2020 r.

Informacja z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego/specjalisty pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonego 25 czerwca 2020 r.

Protokół z II etapu naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowo - księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku ogloszonego 27 kwietnia 2020 r.

Protokół z przeprowadzenia I etapu naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowo -księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonego 27 kwietnia 2020 r.

Informacja z dnia 14 stycznia 2020 r. o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "SENIOR+" w Sulejówku ogłoszonego dnia 27 grudnia 2019 r.

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko terapeuty zajęciowego Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku ogłoszonego 28 listopada 2019 r.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłoszonego 14 czerwca 2019 r.

 

W terminie określonym w ogłoszeniu aplikację złożyły 3 osoby.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

1. Izabela Matejak - stanowisko d/s kadr i administracji-   - Przewodniczący Komisji

2. Beata Kozak Michalska - Zastępca Kierownika-          - SekretarzKomisji

3. Wiesława Romanowska Nowicka- Główny Księgowy - Członek Komisji  

4. Teresa Kośnik - Kierownik                                           - Członek Komisji

w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała  następujących  kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze:

 

1. Aneta Kuźma

2. Magdalena Lesiewicz

 

Po przeprowadzonej analizie dokumentów aplikacyjnych Komisja rekrutacyjna uznała, iż P. Aneta Kuźma posiada większe doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku urzędniczym, wykształcenie na kierunku administracja, spełnia dodatkowe wymogi, określone w pkt. III ogłoszenia. P. Aneta Kuźma została najwyżej oceniona przez Komisję rekrutacyjną, jest gotowa do podjęcia pracy od 1 sierpnia 2019 r. jak określono w pkt V.4.  ogłoszenia.  Komisja orzekła o wyborze P. Anety Kuźma na stanowi-sko inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku.       

 

Sulejówek, 25 lipca  2019 r.                                                        

 

( Nabór przeprowadzono według Regulaminu naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze przyjętego Zarządzrniem Nr 6/09  Kierownika MOPS z dnia 29.07.2009 r. )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-25 10:01

 

IFORMACJA

o wynikach naboru Nr A.K/110.2/2016 r. z dnia 1 marca 2016 r. na zastępstwo stanowiska pracy pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

 

Informuję, iż na stanowisko pracownika socjalnego nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie do dnia 15 marca 2016 r. wpłynęły oferty 3 osób ubiegających o w/w stanowisko pracy, w tym:

 • jedna osoba nie spełniała warunków formalnych wykształcenia na stanowisku pracownika socjalnego,
 • dwie osoby nie spełniały wymagań dodatkowych ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów, zaś po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

                                    

Teresa Kośnik

Kierownik MOPS w Sulejówku

INFORMACJA

o wynikach naboru Nr AK.110.1/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. na: wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru

na w/w stanowiska zostały wybrane następujące osoby:

 1. Beata Kozak- Michalska, zam. Sulejówek,

 2. Michał Kalinowski, zam. Sulejówek

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Pani Beata Kozak-Michalska i P. Michał Kalinowski  spełniają wymagania  określone  w ogłoszeniu   o  naborze z dnia 29 lutego 2016 r., doświadczenie na stanowiskach pracowników samorządowych, co pozwoli na sprawną realizację powierzonych obowiązków.

Dokumenty  aplikacyjn  pozostałyc kandydatów biorących udział w naborze są  przechowywan  przez  okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranymi kandydatami. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów, zaś po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Sulejówek 21 marca 2016 r.

Teresa Kośnik

Kierownik MOPS w Sulejówku

 

Do ogłoszenia o naborze:  Nr AK.110.1/2016      
                                                                                                 
LISTA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  -
DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH
(wymiar czasu pracy 1 i 1/2 etatu)
 
1. Beata Kozak-Michalska, zam. Sulejówek
2. Michał Kalinowski, zam. Sulejówek
3. Aleksandra Michalczyk, zam. Dobre
4. Danuta Chaberska, zam. Halinów
 
Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Sulejówek, dn. 11 marca 2016 r.
 
Teresa Kośnik
 
Kierownik MOPS w Sulejówku

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik MOPS
 • opublikował: Pracownik MOPS
  data publikacji: 2016-02-29 12:54
 • zmodyfikował: MOPS
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-22 13:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14689
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-01 11:15:05