Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Pomoc społeczna dla osób bezdomnych – jak uzyskać pomoc w formie schronienia?

Według ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskanie schronienia jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pomoc taka udzielana jest osobom bezdomnym.

Osoba bezdomna to osoba, która nie mieszka w lokalu mieszkalnym, nie jest zameldowana nigdzie na pobyt stały, a także osoba, która nie mieszka w lokalu mieszkalnym, pomimo zameldowania w nim na pobyt stały, ponieważ nie ma tam możliwości zamieszkania.

Aby otrzymać pomoc w formie schronienia należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, interwencyjnie można skorzystać z ogrzewalni.

OGRZEWALNIA:

- zapewnia pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach z miejscami przynajmniej siedzącymi,

- nie ma konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej,

- mogą przebywać osoby, których stan zdrowia pozwala na samoobsługę,

- nie mogą to być osoby o stanie zdrowia zagrażającym innym ludziom, pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych (poza wyjątkowymi okolicznościami).

- osoba bezdomna nie ponosi kosztów pobytu w ogrzewalni.

NOCLEGOWNIA:

- zapewnia miejsce noclegowe w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia osobom bezdomnym,

- nie ma konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji ,

- mogą przebywać osoby, których stan zdrowia pozwala na samoobsługę,

- nie mogą to być osoby o stanie zdrowia zagrażającym innym ludziom, pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych (poza wyjątkowymi okolicznościami).

- osoba bezdomna nie ponosi kosztów pobytu w noclegowni.

SCHRONISKO:

- schronisko zapewnia całodobowe schronienie osobom, które podpiszą kontrakt socjalny,

- wymagany jest wywiad środowiskowy i skierowanie z ośrodka pomocy społecznej,

- ośrodek pomocy społecznej kieruje do schroniska, z którym ma podpisaną umowę o współpracy,

- działania pracowników schroniska mają zwiększyć i wzmocnić aktywność społeczną osoby potrzebującej, pomagają wyjść z bezdomności i nabyć umiejętności potrzebne do prowadzenia samodzielnego życia.

 

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI:

- umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbę-dnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o którym mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewniają tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku ma podpisaną umowę:

 • ze schroniskiem dla osób bezdomnych:

Stowarzyszeniem "Serdeczna Dłoń" z siedzibą w Strzegocinie, Dom Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II B, 06-121 Pokrzywnica,

 • schroniskiem dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Stowarzyszeniem MONAR – Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Oryszewie Osada 10, 96-317 Guzów, Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami – Markot.

 

przygotowała: Teresa Kośnik, Kierownik MOPS w Sulejówku


 

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić:

dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł z dotychczasowego 634 zł;
– dla osoby w rodzinie –
528 zł z dotychczasowego 514 zł;
maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 645 zł z dotychczasowego 604 zł;
– kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić
308,00 zł z dotychczasowego 288,00 zł.

Źródło:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1358/1

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-27 08:39

Pomoc społeczna ( źródło: mpips.gov.pl)


Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
c)  mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)   - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin     w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U.     z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.


Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej               w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej.            Od każdej decyzji służy prawo odwołania.


Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego        i celowego.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zmianami).


Więcej informacji: mpips.gov.pl

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik MOPS
 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2016-03-15 12:42
 • zmodyfikował: MOPS
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-15 12:46

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.z 2015 r poz 163 ze zm

Rada Miasta Sulejówek w dniu 25 czerwca 2015 przyjęła uchwalę NR XI/75/2015 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Sulejówku na lata 2015 – 2018.

W dniu 25 czerwca 2015 Rada Miasta Sulejówek przyjęła uchwalę nr XI/74/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wiązowna w zakresie objęcia mieszkańców Miasta Sulejówek opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w roku 2015 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2016-10-06 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8890
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-27 09:36