Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
  • Dzienny Dom Senior+
  • monitor polski
  • Rodzina 500+
  • mpips
  • obywatel
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania:  170 000 zł. na 2021 r.

Wartość całkowita: 318 170,58 zł. na 2021 r.

Opis projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Ze środków dotacji w ramach Programu dofinansowano zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

 

Wieloletni Program "Senior +" na lata 2021 - 2025

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania:  170 000 zł. na 2021 r.

Wartość całkowita: 318 170,58 zł. na 2021 r.

Opis projektu:

            Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

            Uchwałą Rady Miasta Sulejówek nr XV/138/2019 z dnia 24 października 2019 r. w Sulejówku     z dniem 01 stycznia 2020 r. utworzono ośrodek wsparcia dla osób starszych pn.  Dzienny Dom "Senior +" i włączono w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku. Placówka stanowi odpowiedź na intensywnie postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa.

            Dzienny Dom "Senior +" w Sulejówku oferuje usługi edukacyjną, kulturalne, rekreacyjne  rekreacyjną oraz gorący posiłek dla najstarszych mieszkańców miasta. Głównym celem działalności placówki jest aktywizacja społeczna seniorów powyżej 60 roku życia. Ośrodek wsparcia  zapewnia uczestnikom 8 godzin pobytu (8-16) od poniedziałku do piątku.  W 2021 r. decyzje kierujące wydano dla 38 osób. Seniorzy dzięki udziałowi w programie zyskali poprawę formy psychicznej, fizycznej i intelektualnej, a także rozwinęli swoje umiejętności społeczne i interpersonalne.  Zadowolenie z różnych form aktywności i poczucia sprawczości wpłynęło pozytywnie  na relacje rodzinne, sąsiedzkie. Projekt  w 2021 r. był  współfinansowany  jako zadanie zlecone ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  w zakresie Modułu II Programu Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior +"

 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Finansowanie ze środków państwowego funduszu celowego 

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja  z Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania: 166 446,72 zł. na 2021 r. 

Wartość całkowita: 166 446,72  zł. na 2021 r.

Opis projektu:

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów  osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Miasto Sulejówek przystąpiło w 202 1 r.  do realizacji programu.

Planowane jest objęcie wsparciem w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej dla 17 osób (7 dzieci po 240 godzin na osobę i 10 osób dorosłych po 240 godzin na osobę) oraz w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody dla 1 osoby dorosłej.

  W przewidywanych rezultatach zakładamy czasowe odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki na osobą z niepełnosprawnością.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1573
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-10 15:26:30