Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Z

Wieloletni Program "Senior +" na lata 2021 - 2025

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania:  174 960 zł. na 2022 r.

Wartość całkowita: 667 560 zł. na 2022 r.

Opis projektu:

            Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +”.

       Utworzony z dniem 01 stycznia 2020 r. uchwałą Rady Miasta Sulejówek nr XV/138/2019 z dnia 24 października 2019 r. w Sulejówku ośrodek wsparcia pn.  Dzienny Dom "Senior +"  jest środowiskowa formą pomocy służącą utrzymaniu osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ w ich naturalnym środowisku, poprawie atrakcyjności ich życia, zwiększeniu samodzielności, przeciwdziałaniu marginalizacji. Dzienny Dom "Senior +" usytuowany w Sulejówku przy Pl. Czarnieckiego 46 oferuje usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywizujące społecznie, sportowo rekreacyjne  oraz gorący posiłek. Ośrodek wsparcia  zapewnia dla maksymalnie 45 uczestników 8 godzin pobytu (8-16) od poniedziałku do piątku.  Oferta usług wpisuje się w obszary działań dotyczących ogółu osób starszych, ujętych w kluczowych dokumentach o zasięgu krajowym, gminnym  w zakresie polityki senioralnej. Decyzje kierujące do w/w ośrodka wsparcia są wydawane na podstawie ustawy  z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Projekt  w 2022 r. jest  współfinansowany  jako ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  w zakresie Modułu II Programu: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior +".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-24 11:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-24 11:10

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja celowa z budżetu państwa

Wartość dofinansowania:  126 630,00 zł. na 2022 r.

Wartość całkowita: 306 630,00 zł. na 2022 r.

Opis projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Ze środków dotacji w ramach Programu dofinansowano zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom  z ograniczoną sprawnością, niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-26 09:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-26 09:38

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Finansowanie ze środków państwowego funduszu celowego 

Rodzaj dotacji budżetowej:

dotacja  z Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania: 251.100 zł. na 2022 r. 

Wartość całkowita: 251.100 zł. na 2022 r.

Opis projektu:

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z przystąpieniem przez Miasto Sulejówek do realizacji programu „Opieka wytchnie-niowa” - edycja 2022 planowane jest objęcie wsparciem w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej dla 25 osób (9 dzieci po 240 godzin na osobę i 16 osób dorosłych po 240 godzin na osobę) oraz w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody oraz ośrodka który będzie aplikował o pozytywną opinię gminy dla 2 osób dorosłych.

  W przewidywanych rezultatach zakładamy czasowe odciążenie opiekunów osób od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki na osobą z niepełnosprawnością.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-10 15:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-21 13:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4276
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-25 12:16:27