Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do bip.mops.sulejowek.pl

Data publikacji strony internetowej:2013.03.01.  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.03.01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. Zgodność ze standardami
  • Serwis spełnia wytyczne W3C Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 na poziomie AA
  • Serwis jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej zawartymi w planie eEurope 2002 dla serwisów administracji publicznej.
  • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: możliwa zmiana wielkości czcionki,
  • elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury
 2. Pomoc w nawigacji
  Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.
 3. Odnośniki
  Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.
 4. Niezgodność z w/w ustawą występuje w zakresie:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych).

- niektóre treści znajdują się w formie skanów, 

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

- zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

W związku z faktem, że zapewnienie pełnej dostępności cyfrowej strony internetowej wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów dokonaliśmy oceny zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej (plik do pobrania)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 783 59 49 lub poprzez e-mail: mops@list.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przy wejściach do dwóch budynków są pochylnie przystosowane dla osób z OZN. W dwóch budynkach biurowych nie ma progów i różnic poziomów. Biuro w budynku głównym ma klatkę schodową na piętro, która nie jest dostępna dla osób z niesprawnością kończyn dolnych. W budynku nie ma windy. Jest możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Budynki biurowe nie posiadają toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynkach nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabosłyszące. Ciągi komunikacyjne posiadają oznaczenia kierunków ewakuacyjnych. Lokal przeznaczony na Dzienny Dom "Senior+" jest przystosowany dla osób OzN (parter, łazienka, krzesełka schodowe). Na posesji MOPS są dwa miejsca parkingowe dla OzN. Osobom ze spcjalnymi potrzebami pomocą służą pracownicy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 14:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4767
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 14:11