Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny Miasta Sulejówek działa na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218) oraz:

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718),
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz.1245), w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy „ Niebieska Karta”,
 • uchwały nr XLIX/421/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11.01.2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdy-scyplinarnego Miasta Sulejówek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (220.77kB)
 • zarządzenia nr BBM.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek.
 • zarządzenia nr BBM.0050.139.20 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek.

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych  w szczególności należy:

 1. diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;

 2. podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

 5. inicjowanie działań wobec osób co do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie;

 6. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;

 7. prowadzenie dokumentacji z prac Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz porozumień zawartych między Burmistrzem Miasta Sulejówek a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych lub społecznie.

Porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości, udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-15 09:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-09 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8688
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 12:00:17