Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

Nowy okres świadczeniowy - od 1 lipca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zbliża się nowy okres świadczeniowy dla Świadczeń Rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz programu Dobry Start.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Od 1 lipca można składać drogą elektroczniczną również wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o świadczenie rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2020 roku. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-29 09:18

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Miasto Sulejówek zostało zakwalifikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, dofinansowa-nego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

12 rodzin złożyło już wnioski o wsparcie w postaci usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzecze-niem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (tj. zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnienio-wej.

W roku 2020 ustalono następujące limity usług świadczonych przez gminy:

 • limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,

 • limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

 1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu,

 2. wskazanie ilości punktowej w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej -FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do Opieki wytchnie-niowej”.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu mieszkańcy miasta Sulejówek mogą uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 05-071 Sulejówek, ul. Świętochowskiego 4.

Wnioski można składać do 6 lipca 2020 r. w siedzibie ośrodka, drogą elektroniczną, za pomocą systemu platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 22 783 59 49, 606 145 195, 664 929 180

Dokumenty do pobrania:

UWAGA - Zajęcia w Dziennym Domu "Senior+" wracają po przerwie!

Wypłata świadczeń gotówkowych - czerwiec 2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wypłata świadczeń gotówkowych od miesiąca czerwca 2020 r. będzie realizowana spowrotem w Bank Spółdzielczym Halinów Filia nr II, przy ul. Bema 2H, Sulejówek - Miłosna

Decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku w sprawie organizacji pracy Ośrodka

informacja na temat działania Dziennego Domu "Senior+"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku informuje, iż w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego czasowo ( w dniach 12 marca- 25 marca)  zostaje zamknięty Dzienny Dom "Senior +" w Sulejówku. Zalecane jest pozostanie seniorów w domu, skorzystanie z wsparcia rodziny, znajomych, sąsiadów w zakresie dokonania zakupów żywności i leków. W wyjątkowych okolicznościach osoby samotne mogą skontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS pod tel. 22 7835949, e-mail: mops@list.pl

Teresa Kośnik, Dyrektor MOPS w Sulejówku

w załączeniu:

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Tym samym z dniem 1 października 2018 r. będą one wynosić:

dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł z dotychczasowego 634 zł;
– dla osoby w rodzinie –
528 zł z dotychczasowego 514 zł;
maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 645 zł z dotychczasowego 604 zł;
– kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić
308,00 zł z dotychczasowego 288,00 zł.

Źródło:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1358/1

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-27 08:38

Relacja z "Międzypokoleniowego dnia uśmiechu"- projektu socjalnego Kariny Gibowicz -pracownika socjalnego MOPS w Sulejówku pod patronatem Burmistrza Miasta Sulejówek.

 

14 czerwca 2018 r. instytucje naszego Miasta dały przykład wspólpracy na rzecz międzypokoleniowej integracji społeczności lokalnej. Kluczowym przedsięwzięciem było przedstawienie "Zapomniane bajeczki", w którym w przebojowe "baśniowe role" nieco zapomnianych ( w dobie internetu) postacie wcielili się pracownicy MOPS, Urzędu Miasta ( włodarze Miasta i przedstawiciele Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Komisariatu Policji, Straży Miejskiej, Fundacji Otwartych Serc. Na widowni zasiadły dzieci z lokalnych szkół podstawowych, podopieczni MOPS, Fundacji Otwartych Serc oraz seniorzy niezrzeszeni i z Klubu Seniora „Pogodna jesień” a także dyrektorzy lokalnych placówek oświatowych, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Mińsku Mazowieckim oraz inni zaproszeni goście. Nieocenionym przeżyciem dla aktorów był uśmiech na twarzy i gorące brawa widzów różnych pokoleń.

Po udanym przedstawieniu w ramach projektu dzieci mogły pod okiem trenera poćwiczyć sztuki walki, wykonać własnoręcznie biżuterię z koralików, ulepić ozdoby i naczynia z gliny, uczestniczyć w animacjach Planety Kreacji, wziąć udział w pokazach pierwszej pomocy, obejrzeć wnętrze wozu strażackiego, podelektować się watą cukrową i dla ochłody wodą z cytryną, pomarańczami, sokami z dystrybutora MZWiK. Wymienione atrakcje odbyły się dzięki nieocenionemu wsparciu partnerów projektu: Urzędu Miasta Sulejówek, Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego, lokalnego Komisariatu Policji, Straży Miejskiej, Fundacji Otwartych Serc, Klubu Sportów Walki TAE, Planety Kreacji, Arte Wanilia Cukierni Artystycznej, Zlepki-Kreski, Warszawskiej Grupy Luka & Maro. Do udanej realizacji projektu przyczyniła się kreatywność biorących w nim udział, zaangażowanie oraz zadowolenie z twórczej pracy na rzecz wzmocnienia więzi międzypokoleniowej mieszkańców oraz widoczna radość najmłodszych uczestników, rozbawienie, chwile beztroski i powrotu do wspomnień z dzieciństwa "starszaków".

Autor: Teresa Kośnik, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Sulejówku

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 - 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku informuje o konieczności złożenia wniosków na kolejny okres zasiłkowy 2018/2019 do świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informujemy, że wnioski o wyżej wymienione świadczenia można składać:

 

 • od dnia 1 lipca w formie elektronicznej

 • od dnia 1 sierpnia osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

W przypadku składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tylko na drugie dziecko, gorąco zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szersze wsparcie z Pomocy Żywnościowej - informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2017-01-31 09:48

Zmiana danych do faktur

Informujemy, że uległy zmianie danych do faktur.

Faktury wystawiane na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, powinny wyglądać następująco:

NABYWCA:
Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
(05-070) Sulejówek
NIP 822-21-46-607

oraz dodatkowo

ODBIORCA:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Świętochowskiego 4   
(05-071) Sulejówek


 

Metryka

 • opublikował: MOPS
  data publikacji: 2017-01-31 09:46

Ustawa "Za życiem"

Aktualności w zakresie wsparcia dla rodzin.

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia wyżej wymienionego dziecka wyniesie cztery tysiące złotych.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Pomoc przysługiwać będzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez względu na dochód. Ustawa przyznaje także rodzinie uprawnienia do poradnictwa koordynowanego przez asystenta rodziny.

Omawiana ustawa wprowadza zmiany w innych aktach, w tym m.in. w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.), ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.),ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dla rodzin zamieszkałych w Sulejówku podmiotem, który będzie realizować wsparcie w zakresie jednorazowego świadczenia pieniężnego i asystentury będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 14 listopada 2016 roku w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4577
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 10:05