Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Adres ePuap: /mopss/SkrytkaESP
 • Dzienny Dom Senior+
 • monitor polski
 • Rodzina 500+
 • mpips
 • obywatel
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE Z DNIA 15.02.2024 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Działu Pomocy Środowiskowej: STARSZY INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE Z DNIA 15.02.2024 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Działu Pomocy Środowiskowej: INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do Działu Pomocy Środowiskowej: PRACOWNIK SOCJALNY/ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/ SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INFORMATYK

Ogłoszenie o naborze na wolne z dniem 01 czerwca 2023 r. stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-23 10:19

Ogłoszenie o naborze na wolne z dniem 01 stycznia 2023 r. stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU "SENIOR +" W SULEJÓWKU z dnia 06 grudnia 20222 r.

Ogłoszenie o naborze z dnia 17 listopada 2022 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku na stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowo - Księgowym

Ogłoszenie o naborze na wolne z dniem 01 stycznia 2023 r. stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Ogłoszenie o naborze na wolne z dniem 01 stycznia 2023 r. stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne z dniem 1 sierpnia 2021 roku stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-13 14:29

Ogłoszenie o naborze z dnia 15 lutego 2022 r. na stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowo-Księgowym.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1/1 etatu.

Dokumenty:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-15 17:53

Ogłoszenie nr. 1/2022 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Ogłoszenie o naborze z dnia 2 lipca 2021 r. na stanowisko kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku

 

I .  Wymiar etatu: 1/2

Zatrudnienie umowa o pracę na czas określony: do 31 grudnia 2024 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 20.08.2021 r.  

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie wyższe i spełnienie wymogu z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2020, poz.1876 ze zm). t.j posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 7. Znajomość programu wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025.
 8. Znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, w tym m.in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ponadto przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.  

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolności menedżerskie i organizacyjne.
 2. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu.
 3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.
 6. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.
 7. Komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność do empatii.
 8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 9. Mile widziane doświadczenie w pracy z seniorami.

Pełna treść ogłoszenia o naborze w załączniku ponieżej:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-02 13:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-02 13:20

Ogłoszenie o naborze z dnia 1 września 2020 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

I. Nazwa stanowiska, wymiar etatu

 • podinspektor/ inspektor do spraw świadczeń ( w zakresie pomocy społecznej)
 • wymiar: 1 i 3/4 etatu

II. Wymagania niezbędne

 1.   obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. posiadanie wykształcenia wyższego lub co najmniej średniego i dwuletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym, umożliwiającym wykonywanie zadań określonych w pkt IV ogłoszenia.

III. Wymagania dodatkowe

 1. preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 2. samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 3. posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych i ich analizy, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 4. komunikatywność, samodzielność w działaniu, systematyczność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 6. biegła obsługa komputera
 7. znajomość przepisów prawnych związanych z wykonywaniami zadaniami, w szczególności:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

IV. Zakres wykonywania zadań na stanowisku

 1.  wprowadzanie do systemu informatycznego danych z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy społecznej,
 3. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń, oraz opis list pod względem formalnym według wymagań zawartych w procedurach kontroli finansowej,
 4. kontrola merytoryczna i opisywanie faktur, rachunków, not księgowych dotyczących świadczeń niepieniężnych,
 5. przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych i statystycznych,
 6. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych, analiz w Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 7. prowadzenie rejestrów decyzji, rejestru świadczeniobiorców,
 8. współpraca z pracownikami socjalnymi, działem finansowo-księgowym,
 9. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora MOPS należą do kompetencji pracownika działu świadczeń.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, ul. Świętochowskiego 4.
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę,
 3. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 4. Budynek biurowy - jednopiętrowy, dział finansowo-księgowy znajduje się na piętrze, budynek nie posiada windy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu sierpniu 2020 r. tj., miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społe-cznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku był wyższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty

 1.  list motywacyjny,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu do ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarże-nia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 10. klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzulę: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że ……. .”

Uwaga

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

Pełna treść ogłoszenia o naborze w załączeniu poniżej:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-01 11:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-01 11:49

OGŁOSZENIE O NABORZE AK.110. 1 /2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku  ogłasza nabór na  stanowisko pracy:    


PRACOWNIK SOCJALNY/ STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY/ SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

 - 1 E T A T ,  U M OWA O P R A C Ę / możliwy termin zatrudnienia - od 10 lipca 2020 r.)  

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz 1507 ze zm.), 
  a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
  b) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  c) dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępo-
  wania administracyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Pełna treść ogłoszenia w załączniku

Nabór na stanowisko urzędnicze w dziale Finansowo - Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU "SENIOR +" W SULEJÓWKU

 z dnia 27 grudnia 2019 r.

 

Poszukujemy ludzi kreatywnych, z doświadczeniem i z wrażliwością na sprawy seniorów.  Od kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu będziemy wymagać ogromnego zaangażowania  w sprawne i efektywne prowadzenie ośrodka wsparcia. Dzienny Dom Senior +" jest wyjątkowo ważny dla naszych seniorów i całej społeczności lokalnej Sulejówka.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku

 

I .  Wymiar etatu 1/1

Zatrudnienie umowa o pracę na czas określony: do 31 grudnia 2022 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 20.01.2020 r.  

Miejsce wykonywania pracy - Sulejówek, Pl. St.Czarnieckiego 46.

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe i spełnienie wymogu z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2019, poz.1507 ze zm). t.j posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6. Znajomość programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020. 

7. Znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, w tym m.in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz., 869 ze zm.),  ponadto przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, przepisów kancelaryjnych.  

III. Wymagania dodatkowe:

1. Zdolności menedżerskie i organizacyjne.

2. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu.

3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

4. Wysoka kultura osobista.

5. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

6. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.

7. Komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność do empatii.

8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

9. Mile widziane posiadanie uprawnień terapeuty zajęciowego.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zarządzanie i kierowanie Dziennym Domem "Senior +" na podstawie aktów prawnych oraz udzielonych pełnomocnictw, w tym w szczególności:

1. Realizacja zadań i planów działalności Dziennego Domu "Senior+".

2. Reprezentowanie Dziennego Domu "Senior+" na zewnątrz.

3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników ośrodka wsparcia.

4. Opracowanie i realizacja rocznego planu finansowego.

6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji, sporządzanie sprawozdań z działalności jednostki.

7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno- epidemiologicznych.

8.  Zapewnienie  i utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług.

9. Inne zadania wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania jednostki. 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU

Odwołanie konkursu na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku

OGŁOSZENIE NABORU na stanowisko: terapeuta zajęciowy – 2 etaty w Dziennym Domu "Senior +" w Sulejówku z dnia 28 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE NABORU 

na stanowisko: terapeuta zajęciowy – 2 etaty

w  Dziennym Domu "Senior +" w Sulejówku z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza nabór na stanowisko  terapeuty zajęciowego Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku

 

        I .  Wymiar etatu: 2 etaty  

1. Zatrudnienie umowa o pracę na czas określony: 3 lata.

2. Przewidywany termin zatrudnienia: od 02.01.2020 r.  

3. Miejsce wykonywania pracy - Sulejówek, Pl. St. Czarnieckiego 46,

4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) i Regulaminem wynagradzania MOPS w Sulejówku.

      II. 1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie  zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego,

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

       2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- wysokie poczucie odpowiedzialności,

- sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,

- empatia, zaangażowanie, asertywność,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem.,

- rzetelność, systematyczność,

-  umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych,

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

- samodzielność w działaniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE W ZAŁĄCZENIU

 

NABÓR W MOPS

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU "SENIOR +" W SULEJÓWKU

                                                   OGŁOSZENIE KONKURSU

NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU "SENIOR +" W SULEJÓWKU

                                                     z dnia 19 listopada 2019 r.

Poszukujemy ludzi kreatywnych, z doświadczeniem i z wrażliwością na sprawy seniorów.  Od kandydatów, którzy zgłoszą się do konkursu będziemy wymagać ogromnego zaangażowania  w sprawne i efektywne prowadzenie ośrodka wsparcia. Dzienny Dom Senior +" jest wyjątkowo ważny dla naszych seniorów i całej społeczności lokalnej Sulejówka.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior +" w Sulejówku

I .  Wymiar etatu 1/1

Zatrudnienie umowa o pracę na czas określony: 3 lata.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 02.01.2020 r.  

Miejsce wykonywania pracy - Sulejówek, Pl. St.Czarnieckiego 46 oraz Sulejówek, Reymonta 43

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe i spełnienie wymogu z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2019, poz.1507 z późn. zm). t.j posiadanie co najmniej trzy-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6. Znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, w tym m.in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz., 869 ze zm.),  ponadto przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, przepisów kancelaryjnych.  

III. Wymagania dodatkowe:

1. Zdolności menedżerskie i organizacyjne.

2. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu.

3. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

4. Wysoka kultura osobista.

5. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

6. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.

7. Komunikatywność, odpowiedzialność, zdolność do empatii.

8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

9. Mile widziane posiadanie uprawnień terapeuty zajęciowego.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zarządzanie i kierowanie Dziennym Domem "Senior +" na podstawie aktów prawnych oraz udzielo-nych pełnomocnictw, w tym w szcególności:

1. Realizacja zadań i planów działalności Dziennego Domu "Senior+".

2. Reprezentowanie Dziennego Domu "Senior+" na zewnątrz.

3. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników ośrodka wsparcia.

4. Opracowanie i realizacja rocznego planu finansowego.

6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji, sporządzanie sprawozdań z działalności jednostki.

7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno- epidemiologicznych.

8.  Zapewnienie  i utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług.

9. Inne zadania wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania jednostki. 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

      1.  Praca z osobami starszymi, kadrą pracowników, praca administracyjno-biurowa,

      2. stanowisko pracy znajduje się na terenie Dziennego Domu "Senior+" w Sulejówku , przy ul. Pl. St. Czarnieckiego 46 i w budynku przy ul. Reymonta 43 na I piętrze.

       3. praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,

       5. obsługa komputera,

        6. wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania MOPS w Sulejówku,

        7. narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.

       8. Zwierzchnik służbowy: Kierownik/Dyrektor MOPS w Sulejówku.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.       podanie o przyjecie na stanowisko (list motywacyjny),

2.       krótki życiorys z opisem nauki i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej (CV),

3.        kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

4.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

5.        oświadczenia podpisane własnoręcznie:

       -  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

       -  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

     - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia       publicznego  lub przestępstwo skarbowe,

      - o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

      - o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

    W/w oświadczenia powinny zawierać klauzule wynikająca z art. 233 k.k.

        6. Koncepcja funkcjonowania dziennego Domu  "Senior +"w Sulejówku, zawierająca m.in. propo-nowany przez kandydata sposób organizacji jednostki, propozycje działań z zakresu pozyskiwania środków finansowych ( w tym środków z UE oraz innych mechanizmów  pomocowych) na działalność jednostki.

       Uwaga:

     -  Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

      Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogów określonych w pkt. VI.5 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

      Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

VII. Informacja o metodach i technikach naboru:

1.  weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych aplikacji,

2.  rozmowa kwalifikacyjna  z osobami spełniającymi wymagania formalne ( po zawiadomieniu telefonicznym).

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin:      2019-12-05  do godz. 15.30

 

Sposób: Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na  stanowisko urzędnicze Kierownika Dziennego Domu "Senior+" należy składać lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, 05-71 Sulejówek, ul. Świętochowskiego 4.

Uwaga: decyduje data faktycznego wpływu oferty do tutejszego Ośrodka w  wyżej wymienionym terminie.

 

IX. Informacje dodatkowe:

- Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, można je odebrać osobiście po zakończeniu procedury naboru.

- Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.

- Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Sulejówku: bip.mops.sulejowek.pl, na stronie internetowej  Urzędu Miasta w Sulejówku i na tablicy ogłoszeń w/w jednostek samorządowych. 

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 7835949.

Uwaga:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

X.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku.

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku, 05-071 Sulejówek, ul Świętochowskiego 4 (MOPS),

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: j.w. lub adres e-mail: iod@mopssulejowek.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji naboru na wolne stanowisko urzędnicze w oparciu o zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani w innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy.

Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje kandydatowi prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i przepisów kancelaryjnych przyjętych w MOPS Sulejówek.

5) Dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

b) w przypadku osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione, ale zakwalifikowały się do 5 najlepszych kandydatów, przez okres 4 miesięcy (art. 13a ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych stosuje się odpowiednio) od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, po tym terminie zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

c) w przypadku osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione i nie zakwalifikowały się do 5 najlepszych kandydatów, przez okres 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyniku naboru, po tym terminie zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

 

                                                                                               Teresa Kośnik

                                                              Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Sulejówku

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-25 14:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 14:09

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS Sulejówek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22409
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-15 09:43:42